Källhänvisning Väteperoxid

Produkter som innehåller väteperoxid och som används till att t ex desinficera ytor eller spenar på boskap är bekämpningsmedel och behöver ha ett godkännande från Kemikalieinspektionen (KemI) för att kunna få säljas. Vid ett godkännande tittar KemI på om det finns risker för hälsa (djur/människor) eller miljö. En sådan bedömning görs utifrån hela produktsammansättningen samt utifrån produktens tänkta användning.

Väteperoxid kan beroende på koncentration ge lokal irritation eller frätskada på hud och ögon och kan även vara skadligt att svälja eller att inandas. När det gäller risk för människors hälsa så kan man generellt säga att en 3 % väteperoxidlösning inte klassificeras som ögon- eller hudirriterande och inte heller behöver den klassificeras som skadlig att svälja eller att inandas. Man behöver dock komma ihåg att om en produkt innehåller andra ämnen än väteperoxid och vatten så kan dessa co-formulanter bidra till att produkten får en annan klassificering och därmed eventuellt en annan risk.

Väteperoxid är märkt med faroangivelsen ”Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer” (H412) och bedöms utifrån användningen, dvs olika användning kan ge olika risk för miljön beroende på vilken del av miljön som resterna av väteperoxiden hamnar efter slutanvändning. Men om den tilltänkta användningen för produkten är för desinficering inom humanvård, djurvård och jordbruk så antas majoriteten av väteperoxidresterna hamna i avloppet. Väteperoxid är mycket reaktivt och bryts snabbt ned vid kontakt med organiskt material, därav dess goda egenskaper vid desinficering av förorenade ytskikt. När väteperoxiden, via avloppet, når reningsverket bryts den snabbt ned på grund av den rika förekomsten av organiskt material i reningsverksvattnet. Att väteperoxid skulle passera reningsverksprocesserna oförändrad och ut i mottagande vattendrag bedöms som försumbar.

Källa: Myndigheter